ОИЦ - Разград завърши есенната си обиколка из Лудогорието

В периода от 11-ти до 19-ти септември екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград проведе цикъл от информационни срещи в 7-те общини от Разградска област.

Темата на събитията бе „Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – възможности за развитие на българските региони”.

Участваха 130 представители на местните и регионални власти, институции, училища, читалища, неправителствения сектор, фирми, местните инициативни групи, земеделски производители и стопани, безработни и граждани.

Експертите от ОИЦ предоставиха информация за над тридесет възможности (актуални и предстоящи) за финансиране на проекти от европрограмите. Акцентът бе поставен върху инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и неговото прилагане в България.

Голяма част от присъстващите споделиха свои идеи за подобряване на инфраструктурата, икономическото развитие, разширяване на съществуващи и започване на нови бизнеси, популяризиране на туристическия потенциал на региона и създаването на партньорства със съседни общини и области. Това може да стане чрез прилагане на инструмента ИТИ по отворената процедура на Програма „Развитие на регионите2021-2027 г., по която се приемат концепции до 27 септември.

Стана ясно, че интересът на бизнеса е насочен към изграждане на мощности от възобновяеми енергийни източници, закупуване на машини и оборудване, и въвеждане на иновативни технологии и процеси във фирмите.

Безработните се запознаха с двете процедури: „Започвам работа и „Младежка заетост +по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г., чийто конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта. Те споделиха своята готовност и за започване на собствен бизнес с еврофинансиране.

Земеделските стопани и производители се интересуваха от нови възможности за модернизиране на стопанствата си.

Всеки участник получи резюмета на възможностите за еврофинансиране, брошурата „Програмите 2021-2027 г.”, както и други информационни материали на ОИЦ – Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.