Читалища в община Исперих се подобряват с евросредства

Община Исперих започна изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с. Малък Поровец, с. Белинци, с. Лудогорци, с. Голям Поровец и с. Лъвино)”, като изцяло безвъзмездата помощ е в размер на 200 009 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирането е чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

Проектът предвижда извършване на строително-ремонтни дейности на зрителните зали на читалищата. В Белинци, Малък Поровец и Лъвино ще бъде извършен ремонт и на сцените на културните институции, а в Лудогорци и Лъвино се предвижда ремонт и на покривите на сградите. Времето за изпълнение на ремонтните дейности е 120 календарни дни.

Осъществяването на проекта ще допринесе за създаване на благоприятна творческа среда за самодейните и творчески състави, разширяване на читалищните дейности, стимулиране на инициативността и пълноценното участие на живущите в селата, социално включване на младежите и възрастните.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.