Местната управа на Завет ще изпълнява социален европроект за деца

През октомври започва изпълнението на проект BG05SFPR002-2.003-0022-C01 „Бъдеще за децата в община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата му стойност е в размер на 223 424.60 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента.

Целта на проекта е да осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование, здравеопазване и достъп до услуги.

Проектните дейности включват: здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване, разработване на програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности в общината, мерки за повишаване на здравната култура относно превенция на болестите при децата, услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, предоставяне на патронажна грижа за деца до 3 години, превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършване на средно образование, интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, подкрепа за младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия. Предвиждат се още информационни кампании, беседи, индивидуални консултации с цел превенция, повишаване на здравната култура и заздравяване на връзката дете - родител.

За осъществяване на всички дейности ще бъдат назначени специалисти: медиатор, социален работник, медицинска сестра, педагог, педиатър, логопед, рехабилитатор и психолог.

Времето за изпълнение на проекта е до декември 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.