Покана за заключително събитие по европроект

На 30 септември т.г. в Археологическия резерват „Сборяново” ще се проведе финалното събитие по проект „Младежки инициативи за екологичен преход” на Сдружение „Нов Полет” от село Малък Поровец. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.

По време на събитието ще има занимателни еко- игри за деца, семейни игри, анимация, практически работилници и задачи, как да живеем с по-малко отпадъци и да пазим природата, демонстрации за рециклиране, и повторно използване на материали, чрез които всеки участник ще се запознае с философията за нулевия отпадък и екологичен преход.

Главната цел на проекта е популяризиране опазването на околната среда, природното наследство и местата по Натура 2000, и повишаване социалната отговорност на местната общност към глобалните проблеми, свързани с изменението на климата и опазване биоразнообразието.

Бюджетът на проекта е в размер на 14 882 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента СНЦ „Нов Полет”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.