МИГ Завет – Кубрат подготвя промяна на стратегията си за ВОМР  

В рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., МИГ Завет - Кубрат подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Промените са свързани с изменение на финансовите параметри (до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР).

Предложения за изменения и допълнения на проекта на стратегията за ВОМР се приемат в писмен вид на e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, до 17:00 часа на 5 октомври 2023 година.

Коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен текстов файл във формат ".word".

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.