Разградският „Пилко“ подписа нов договор за европроект

Разградското месопреработвателно предприятие започна да изпълнява проект „Закупуване на автоматизирано технологично оборудване за преработка на птиче месо за обект „Птицекланичен Комплекс” в УПИ XV, кв.4 на Гарова промишлена Зона, гр. Разград и Изграждане на ФЕЦ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление с инсталирана мощност 547 kWp”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Бюджетът на проекта е в размер на 3 909 220 лева, от които 1 954 610 лева са безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

„Пилко“ ЕООД е една от най-големите и бързо развиващи се компании в месопреработвателната индустрия в България. Произвежда голямо разнообразие от цели, разфасовани на парчета, специфични по размер, охладени и замразени висококачествени пилета.

С настоящия проект фирмата ще закупи линия за автоматично сортиране и разфасовка на цели пилета, ще изгради и фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление с мощност 547 kWp. Инсталацията ще се разположи върху покривите на две от сградите в птицекланичния комплекс в Разград.

Очаква се дейностите да приключат до средата на 2025-та година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.