Обучаваха назначени по социален проект служители в община Разград

Четиридесет и седем служители, назначени по проект „Грижа в дома в Община Разград”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., участваха в надграждащо обучение на тема „Оказване на подкрепа на възрастни хора с увреждания и хронични заболявания”.

Обучителите бяха от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” гр. Русе.

Основните акценти в събитието бяха поставени върху ролята и значимостта на обслужващите по проекта - да оценяват, разбират и подкрепят индивидуалните потребности и уязвимости на хората, за които полагат грижи в домашна среда.

Обсъдена бе важността на правилната и навременна комуникация и работа в екип, как да се общува с възрастния човек и семейството му и как да се избягват и преодоляват конфликтните ситуации в ежедневната работа.

Участниците бяха запознати със съществуващите на територията на общината центрове за социални услуги и възможностите, които те предлагат.

В практически модули бяха проиграни различни подходи за грижа към хора с хронични заболявания и увреждания.

Представиха се и добри практики от страната и чужбина.

Към момента повече от 300 потребители от община Разград ползват услуги по настоящия проект и разчитат на грижа и задоволяване на ежедневните им потребности от назначените домашни помощници, медицински специалисти, психолози и социални работници.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.