Исперихска фирма внедрява иновации в стопанството си с европроект

„Ел-Зем Исперих” ЕООД започва изпълнението на проект „Закупуване на специализирана земеделска техника, покриваща изискванията на околна среда и внедряване на инновации в стопанството”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 493 839.50 лева, от които 246 919.74 лева са безвъзмездна финансова помощ.

Фирмата се занимава със земеделие в землищата на общините Исперих, Завет и Самуил в област Разград.

С инвестицията дружеството ще промени напълно концепцията в стопанството си, като от конвенционално преминава към консервационно земеделие.

Дейностите включват закупуване на култиватор, дигитализирана сеялка и пръскачка.

Предвижда се проектът да приключи през юни 2025-та година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.