Десет фирми от Разградско изпълняват ИКТ европроекти

В рамките на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, 10 предприятия от област Разград изпълняват свои проекти. Финансирането е от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на подкрепата е да ускори прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Общата стойност на проектите в Лудогорието възлиза на 198 000 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициентите. Максималната подкрепа за индивидуален проект е 20 000 лева.

Проектните дейности включват услуги в областта на информационните и комуникационни технологии - решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, мобилни приложения, оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, осигуряване на киберсигурност в предприятията и обучение за служителите на фирмите за работа с внедрените ИКТ решения.

Периодът за изпълнение на дейностите е 12 месеца. Някои от проектите се очаква да приключат през месеците юни и юли, а други през ноември тази година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.