Агробизнес център - Кубрат започва изпълнението на социален европроект

През месец март т.г. Сдружение „Агробизнес център - Кубрат” подписа договор за изпълнение на проект „И аз мога”, финансиран чрез процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение” от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Проектът ще се осъществи в партньорство със „Социално предприемачество” ЕООД.

Бюджетът на проекта е в размер на 368 457.39 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за бенефициента.

Основаната цел е създаване на предпоставки за повишаване качеството на живот и активното приобщаване на целевата група - четиридесет души в неравностойно положение, посредством предоставяне на комплексни мерки, интегрирана подкрепа и осигуряване на достъп до заетост.

Дейностите включват осигуряване на индивидуална подкрепа за повишаване възможностите за придобиване на квалификация, умения (вкл. и меки умения) с цел започване на работа, както и осигуряване на достъп до качествени и съобразени с индивидуалните потребности здравно-социални услуги.

Предвидените обучения са за дигитална компетентност, както и по професиите „Работник в озеленяването” и „Озеленяване и цветарство”.

На трудов договор ще бъдат наети петима консултанти за трудово посредничество и професионално ориентиране, осем експерти - мениджъри на случаи, един психолог и един приложен специалист - кариерен консултант за хора в неравностойно положение.

С изпълнението на проекта се очаква преодоляване на проблеми като социално изключване, влошен здравен статус, десоциализация, изключване от трудовия процес, липса на професионални умения и знания, демотивация, недоверие от страна на работодателите и др. относно членовете на целевата група.

Времето за изпълнение на проекта е 15 месеца, очаква се той да завърши до средата 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.