ОИЦ - Разград се включи в информационен ден по процедурата за подкрепа на творческите и семейните предприятия

На 9 юли в гр. Търговище служители на Областния информационен център – Разград участваха в информационен ден по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г.

Организатор на събитието бе Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на иновациите и растежа, Управляващ орган на програмата.

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет за страната е 117,5 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за индивидуалните проекти е 15 хил. лева, а максималният – до 150 хил. лева. Максималният интензитет на БФП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Допустими  кандидати са микро и малки предприятия, регистрирани по ЗМСП не по-късно от 31.12.2021 г., или да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите, съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.

Допустимите инвестиции са за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне на фирмите чрез създаване на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от тях.

Ще се предоставя и подкрепа за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1 5747f558ee98/Procedure/Active

Времето за подаване на проектните предложения е до 16:30 часа на 16 септември 2024 г.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.