МИГ „ВЪЗХОД“ УДЪЛЖИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКАТА „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи първия краен срок за прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Те ще могат да се подават до 07.07.2019г., а не както бе обявено по-рано – до 10.06.2019г. Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева.

Основната цел на мярката е постигане на икономическо развитие, създаване на нови работни места и превръщането на територията на местната инициативна група в устойчив селски район с развит туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живот.

Бенефициенти по Мярка 6.4 могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия на територията на МИГ-а, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица. Стопанството на кандидатите трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Дейностите, които са допустими по мярката, са: развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); производство или продажба на продукти; развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги, базирани на ИТ и др.); развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Разходите, които ще се финансират по процедурата, са за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; за закупуване на нови машини и оборудване; за хонорари за консултации.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 9 779  лева, а максималният – 100 000 лева.

В случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения, ще бъде обявен втори - от 01.10.2019г. до 31.10.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна