Завърши проекта за реконструкция на общинската сграда в Кубрат

Местната управа завърши дейностите по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност” с подобекти: „Административна сграда №1” и „Административна сграда №3 с подземен гараж”. Той е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестиционния проект е 311 496,91 лева, без вкл. ДДС. От тях 224 511,14 лева са европейско финансиране, 39 619,61 лева са национални средства и 47 366,16 лева - собствено участие на бенефициента.

Основната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на административната сграда, като предпоставка за опазване на околната среда, създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги.

Предмет на инвестицията са двете административни сгради на местната  управа: „Административна сграда №1” построена през 1930 г., която е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от местно значение и „Административна сграда №3  с подземен гараж”, построена през 2013 г.

Изпълнените дейности за първия обект са: поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на сградата; подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна дограма с прекъснат термостат и текстура, имитираща дърво в бял цвят и членение; енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност.

Извършените дейности за втория обект са: полагане на външна топлоизолация от EPS и XPS с дебелина 7 см по стени над цокъл и външна мазилка на сграда; полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с дебелина 12 см по пода на неотопляемото подпокривно пространство на сграда; полагане на външна топлоизолация от XPS с дебелина 10 см и мазилка на гараж; полагане на топлинна изолация от XPS с дебелина 13 см, включително хидроизолация и окомплектовка на гараж; енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.

След изпълнението на дейностите е повишена енергийна ефективност на сградите, подобрено е качеството на предлаганите обществени услуги, подобрени са условията за икономическо и социално развитие.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.