Фирма от Исперих ще си закупи техника и напоителни съоръжения с евросредства

„Агриел” ЕООД започна изпълнението на проектЗакупуване на земеделска техника и монтиране на капково-напоителна система”. Той е подкрепен по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанствана Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.   

Целта на проекта е да се увеличат приходите от земеделска дейност на дружеството, както и да се повиши конкурентоспособността на бенефициента в района.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 84 803.80 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 49 251.60 лева, а собственото финансиране - 35 552.20 лева.

Проектните дейности предвиждат закупуване на земеделска техника и монтиране на напоителна систeма. Очаква се те да завършат до края на юни 2023 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.