Новини от ОИЦ - Шумен

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира първата си за тази година и този проект обиколка в девет общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 10 август – 23 август експерти на ОИЦ, заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ), ще посетят по график деветте общини в област Шумен.

Областен информационен център - Шумен взе участие в "Кръгла маса за популяризиране на приложими бизнес модели и добри практики в зоните по НАТУРА 2000", като част от дейностите по проект "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България", финансиран по Оперативна програма Околна среда (2014-2020). Пред широк кръг заинтересовани страни - екологични организации, екоинспекции, земеделески производители и/или техни обединения, представители на фирми, браншови организации и предприемачи и медии, беше представен напредъка по проекта и постигнатите резултати.

Община Шумен проведе встъпителна пресконференция и официална церемония "Първа копка" по проект BG16RFOP001-1.014-0005-C01 "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020". На събитието присъстваха кмета на Община Шумен Любомир Христов, заместник-кмет “Строителство и екология” инж. Боян Тодоров, главен архитект на Община Шумен и ръководител на проекта Галин Антонов.

ОИЦ-Шумен отчете работата си през годината на пресконференция с регионални и местни медии. За първи път в практиката на ОИЦ, събитието се проведе едновременно присъствено в офиса на ОИЦ и във Фейсбук - страницата на центъра. Управителят на ОИЦ, Галина Минчева определи изтичащата 2021 като "по-добрата година" в сравнение с предходната, тъй като ОИЦ е успял да работи и присъствено, и онлайн с потребителите на европейски средства.

Споразумението за партньорство на Р.България с Европейската комисия за периода 2021-2027 бе представено днес на онлайн събитие, организирано от Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен. Ирена Стефанова - експерт "Комуникация и логистика" в ОИЦ говори за целите, приоритетите и финансовата рамка на СП пред участващите в събитието представители на заинтересовани страни - общини, фирми, неправителствени организации, учрежения и институции от област Шумен.  

Областният информационен център в Шумен събра общини и експерти в тричасово онлайн обучение за добрите практики по ЕСИФ и новите предизвикателства по проектите на общините през следващия програмен период (2021-2027). Общините от област Шумен представиха свои успешни проекти, финансирани от ЕСИФ.

Над 200 души проявиха интерес към процедурите за кандидатстване, които експертите на ОИЦ представиха в хода на информационна кампания в десетте общини на област Шумен. Тя се проведе в периода 27 септември - 08 октомври и обхвана мерки от Програмата за развитие на селските райони, Финансовия механизъм на ЕИП и други програми. Освен екипа на ОИЦ в кампанията се включиха и експерти от Териториалния областен отдел на Националната служба за съвети в земеделието. Най-висок интерес към информационните събития бе отчетен в общините Венец, Каолиново, Нови пазар, Върбица, Никола Козлево и Смядово.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира последна за 2021 г. обиколка в десетте общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 27 септември – 08 октомври, експерти на ОИЦ заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) ще посетят по график десетте общини в област Шумен.

Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен приложи иновативен подход при провеждане на еднодневно обучение с бенефициенти по европейски проекти. То се състоя на 17 юни едновременно в лекционната зала на ОИЦ, в електронната платформа за видеоконферентни разговори Zoom и на живо във Фейсбук страницата на центъра. Темата на обучението бе: "Нови възможности за работа с ИСУН 2020, улесняващи бенефициентите, и актуални процедури за кандидатстване по програми на ЕС до края на 2021 г."

Над 150 души в област Шумен присъстваха на информационните срещи, които ОИЦ-Шумен организира в десетте общини на областта в периода 10 май - 21 май 2021 г. Те се информираха за възможности за кандидатстване по отворени процедури от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Изключително висок интерес към събитията проявиха жителите на община Смядово.