Новини от ОИЦ

Експертите от Областен информационен център – Силистра посетиха ЗММ „Стомана“ АД във връзка с провеждането на информационен ден за осигуряване на публичност на проект „Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

Пред близо 15 представители на медиите и експерти от Община град Добрич и Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2019 г.

Геновева Друмева – управител на центъра презентира процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи и Местната инициативна рибарска група за 2019г.

Вече шест години Областният информационен център в Кърджали е връзката между инициативните и заинтересовани хора и институции от област Кърджали за реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз. От началото на 2019 година започва новият три годишен проект, който дава възможност експертите на Центъра да продължат своята работа на терен и да продължат да бъдат полезни с изпреварваща информация за отворени процедури по оперативните програми, както и за предстоящи такива.

Четири проектни предложения са одобрени по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на "МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия". Те са постъпили в рамките на първия краен срок за прием. Общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за четирите проекта е 886 984 лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Областният информационен център-Варна се включи в работна среща по проект „ABRACADABRA“, организирана от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ). Целта бе да се обсъдят възможностите, създадени на база подхода AdoRes, за използване на финансови механизми за основно обновяване на сгради.

Проектът, който се финансира по програма „ХОРИЗОНТ 2020“, е с продължителност 3 години и приключва през месец май 2019-та. Общият му бюджет е 1 993 168,75 евро.

В офиса на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград се състоя среща за популяризиране на успешни европроекти в региона.

Участваха членове на Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф” от областния град. Те изгледаха с интерес последния видеофилм „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието” на ОИЦ.

Информационна среща за мултиплициране на резултатите по проект „Повишаване на ресурсната ефективност в „Дунав прес“ АД  се проведе днес в предприятието. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП ) е сключен на 03.12.2018 г., а срокът за изпълнение е 18 месеца.

На 22.01.2019 г. се проведе пресконференция във връзка със стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“, фанансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на фирма „К 2“ ООД, град Добрич, чиято основна дейност е проектиране и производство на мебели.

На 22 януари се проведе работна среща на експерти от три общини от област Добрич – Община Добричка, община Генерал Тошево и община град Добрич. Срещата бе инициирана от Областния информационен център - Добрич, след възникнали множество въпроси от страна на общините, директни бенефициенти по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР 2014-2020 г.).

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0181-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На събитието присъстваха представители на местната общност и бизнеса, пред които беше представена информация за резултатите от изпълнението на проекта.