Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 беше представена пред експерти и граждани

Обществено обсъждане на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г.  се състоя на 22 юли 2022 година. Събитието беше проведено онлайн, което даде възможност на всички заинтересовани страни да се включат.

 Мартин Георгиев, ръководител на УО на ОПТТИ 2020-2014, отбеляза, че приоритетите на ПТС допринасят за реализацията на Зелената сделка, както и на Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕК. Програмата предвижда транспортният сектор да намали значително своите емисии и да стане по-устойчив, както и екологичната мобилност да бъде новият метод за растеж на транспортния сектор. 

Георгиев обърна внимание на една от основните задачи, дефинирани в Стратегията, а именно навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. За изпълнението ѝ ще допринесат предвидените инвестиции по ПТС за развитие на TEN-T мрежата на територията на страната и за внедряване и последващо развитие на интелигентни транспортни системи транспорта.

Гражданите и експертите, участващи в събитието, поставиха актуални въпроси, свързани с програмата и проектите, включително беше обърнато внимание на рискове, свързани с изпълнение на определени дейности, като жп линията Перник-София. Всички поставени теми бяха обсъдени и дискутирани, като голям интерес предизвикаха планираните проекти за изпълнение, както и интеграцията на транспортната ни система с тази на съседните държави.

С презентацията, изготвена от УО на ОПТТИ за общественото обсъждане, проведено на 22 юли 2022 г. и протокола от събитието  можете да се запознаете от приложените файлове.