Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас - фаза 2

Пълно наименование на проекта

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2

BG16M1OP001-1.001-0003-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югоизточен и Южен централен район

Кратко описание на проекта

Проектът е свързан с рехабилитацията на жп участъци по линията Пловдив -Бургас, с което ще се подобри качеството на железопътната мрежа, ще се повишат скоростите за движение в ремонтираните участъци, ще се осигурят по-високи нива на безопасност и сигурност, ще се намалят транспортните разходи.

Описание на проекта и цели

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

С изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани и модернизирани останалите не обновени до момента жп участъци по линията Пловдив-Бургас. Това включва няколко основни дейности:

 • Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас: изграждане на сигнализация в 18 гари; система за влаков контрол ETCS, ниво 1; система за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; система за влакова комуникация GSM-R и полагане на оптичен кабел.
 • Изграждане на надлези/ подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези;
 • Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния;
 • Рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово: подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализацията в гари;
 • Модернизация на жп участък Оризово – Михайлово: подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари;
 • Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой: изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;
 • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа :подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница;
 • Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски: подновяване на железен път.

Основната цел на проекта е постигането на характеристиките на железопътната инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕО) №1315/2013 за Транс-европейската транспортна мрежа, както и нуждите на потребителите на транспортни услуги за ефективен транспорт.

Специфичната цел на проекта е подобряване на качеството на железопътната линия Пловдив - Бургас и привличане на по-голям трафик към железопътен транспорт чрез:

 • намаляване на времето за пътуване с рехабилитация и модернизация на трасетата по линията Пловдив-Бургас и увеличаване на скоростта до 130 км/ч за участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, до 160 км/ч за участъците Оризово-Михайлов и Ямбол - Зимница, както и премахване на пресичанията на едно ниво;
 • намаляване на оперативните разходи на доставчиците на услуги с премахване на пресичанията на едно ниво, подновяване на контактната мрежа в гара Зимница и реконструкция на стрелковото развитие в гара Зимница;
 • прехвърляне на превоза на товари от пътен към железопътен транспорт с ползи за пътниците и общността чрез намаляване на разходите и привличане на нов трафик към железопътния транспорт в резултат на увеличаване на скоростта в рехабилитираните и модернизирани железопътни участъци;
 • повишаване на безопасността на движението в резултат на изграждане на ERTMS по жп линията между Пловдив и Бургас.

С пълната реализация на рехабилитацията на железопътния участък Пловдив - Бургас ще се постигне увеличаване на капацитета на инфраструктурата чрез подобряване на оперативните параметри и въвеждане на съвременни методи за контрол на движението на влаковете, намаляване на разходите за единица работа, извършвани в железопътната мрежа чрез намаляване на енергийната интензивност на транспорта и намаляване на броя на персонала, повишаване на привлекателността на железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на услугите в областта, създаване на условия за обслужване на хората с намалена подвижност и създаване на условия за превоз на пътници и товари, увеличаване на качеството на услугата и намаляване на времето за движение и осигуряване на по-висок стандарт на железопътната мрежа чрез въвеждането на съвременни системи за управление като ERTMS / ETCS, GSM-R, SCADA.

Резултати, постижения, влияние 

 

Намаляване броя на инцидентите с 42%;

70 минути спестено време за пътуване;

Намалени вредни емисии с 35 000 т. CO2/год. (поради привлечен трафик);

Осигуряване на достъп за лица с намалена подвижност.

 

Бюджет на проекта

810 018 562.65 

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиране в лева

478 684 415.48 

Национално съфинансиране в лева

84 473 720.38 

Собствени средства

246 860 426.79 

Начална дата

01.02.2016 г.

Финална дата

31.12.2022 г.

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1

Таг