Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

Пълно наименование на проекта

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

BG16M1OP001-4.001-0015

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.

Държава

България

Кратко описание на проекта

Доставка на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение и внедряване на Интегрирана информационна платформа (ИИП).

Описание на проекта и цели

Проектът предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за приемане на отпадъци от експлоатацията на кораби и остатъци от товари, съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания, както и разработване и внедряване на интегрирана информационна платформа за управление и осигуряване на безопасност с оглед оптимизиране и развитие на информационното обслужване на морския и речен транспорт.

Разработената ИИП ще обединява и представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените в ДП „Пристанищна инфраструктура“ информационни системи, свързани с изпълнението на процесите по управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение и да гарантира устойчивост при опазването на околната среда, ще въведе ефективни ИТ-базирани инструменти и подходи за цялостно наблюдение на фактори, свързани със замърсяване, вследствие на изхвърляне на нефтопродукти в акваторията на българските пристанища с национално значение, и ще осигури наблюдение и предоставяне на данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и сигнализиране при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови.

С качественото изпълнение на инвестиционния проект ще се постигне привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

Резултати, постижения, влияние  

Въведени в експлоатация ППС за отпадъци - 5 бр.

Въведени в комплекти СПРЕАЗ - бонови заграждения и такива за тяхното разгръщане , скимъри предназначени за събиране на различни видове нефтопродукти и масла, колектори за събиране на твърди отпадъци от водната повърхности, помощно оборудване - 2 бр.

Въведени в експлоатация интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти – 1 бр.

Бюджет на проекта

15 946 416

% принос на ЕС

85%

Европейско съфинансиране в лева (прогнозна стойност)

11 074 520,90 

Национално съфинансиране в лева (прогнозна стойност)

1 954 324,04 

Собствени средства (прогнозна стойност)

2 917 589,06 

Начална дата

07.04.2020 г. 

Финална дата

30.10.2022 г.

Бенефициент

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Контакти на бенефициента

София 1574, бул. „Шипченски проход” 69

Уеб сайт на проекта

http://www.bgports.bg/bg/page/93

Държавни помощи

Мярка за предоставяне на държавна помощ по чл. 56б на ОРГО „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“

 

Мярка за предоставяне на държавна помощ по чл. 56в на ОРГО „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение“