#СЗР

На 26 февруари 2024г. в Градска концертна зала на Община Враца бе проведено обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен „Развитие на дуалната система за обучение“ залага на досегашния опит на училището в дуалното обучение, започнал с участие в българо-швейцарския проект ДОМИНО и минаващ през проекта на МОН  „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион планира да реализира екип от Медицинския университет в Плевен в партньорство със седем общини от област Плевен и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност.

Три от концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в Северозападния регион за планиране и преминали проверката за административно съответствие и допустимост, предвиждат дейности в различни населени места в област Плевен. Индикативният бюджет за изпълнението им възлиза на 57 млн. лв. общо. 89% от тях, почти 51 млн. лв., са поискани от Програма „Развитие на регионите“, близо 5 млн. лв. е стойността на дейностите с финансиране от Програма „Околна среда“, 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и 632 хиляди лв. от Програма „Образование“.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през програмния период 2021 - 2027 г. като част от усилията за намаляване на различията между регионите.

21 концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион са били подадени в рамките на първата покана за кандидатстване. 17 от тях преминават успешно проверката за административно съответствие и допустимост - 14 комбинирани.

Началните срещи в Плевен със заинтересованите страни по подхода ИТИ продължават. Звеното за медиация организира информационно събитие на 8 август 2023 г. за представители на областната и общинските администрации. Разисквани бяха някои от специфичните особености при кандидатстване с концепция за интегрирана териториална инвестиция.

На 7 август 2023 г. звеното за медиация към Областния информационен център в Плевен проведе първата от поредицата начални срещи с различните групи заинтересовани страни по подхода ИТИ. Първо пред представители на гражданското общество бяха разяснени изискванията и възможностите за кандидатстване по актуалната процедура за подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции според Единните указания.

   На 25 юли 2023 г. екипът на ОИЦ – Плевен се срещна с представители на медиите, за да разясни новия регионален подход - интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) - и специфичните функции на Областния информационен център във връзка с прилагането му.

Експерт от Областния информационен център в Плевен взе участие в първата организационна среща на звеното за медиация като част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион. Заедно с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, под ръководството на Боряна Войчева, началник на отдел СЗР при ГД СППРР и секретар на Регионалния съвет за развитие, бяха разгледани задълбочено функциите на РСР и промените в ППЗРР в контекста на подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).