ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ В ДОЛНИ ЧИФЛИК

Община Долни чифлик ще изгради фотоволтаични централи с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“ е на стойност 908 810, 24 лв.

Основната цел е да се постигне значителна икономия на енергия, респективно и на финансови средства. Допълнително е направена оценка на спестените количества емисии на въглероден диоксид, генерирани при производството на електрическата енергия от конвенционалните централи.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени фотоволтаични инсталации за покриване на собствените нужди на четири сгради общинска собственост - общинската администрация в гр. Долни чифлик, ПГСС “Иван Владимирович Мичурин” и СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик, както и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в село Старо Оряхово.

Избраният панел има 15-годишна продуктова гаранция и сигурен добив от 84,8% след 25-тата година на експлоатация. За преобразуването на постояннотоковата енергия в променливотокова са предвидени и инвертори с максимална ефективност. Те имат възможност за работа с батерии, които ще се поставят на всеки обект.

Проектът е стартирал на 10.01.2024 г. и ще продължи до 15.09.2025 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic_varna@abv.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна