Изпълнение на тематичните отключващи условия

Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа"

1.1. Добро управление на национална или регионална стратегия за интелигентна специализация

1.2. Национален или регионален план за широколентов достъп

Цел на политиката 2  „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа"

2.1. Стратегическа рамка на политиката за подкрепа на санирането на жилищни и нежилищни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност

2.2. Управление на енергийния сектор

2.3. Ефективно насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в различните сектори навсякъде в Съюза

2.4. Ефективна рамка за управление на риска от бедствия

2.5. Актуализирано планиране за необходимите инвестиции в секторите на водите и на отпадъчните води

2.6. Актуализирани планове за управление на отпадъците

2.7. Рамка за приоритетни действия за необходимите консервационни мерки със съфинансиране от Съюза

Цел на политиката 3 „По-добре свързана Европа"

3.1. Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище

Цел на политиката 4 „По-социална и по-приобщаваща Европа"

4.1. Стратегическа рамка на политиката за активни политики на пазара на труда

4.2. Национална стратегическа рамка за равенството между половете

4.3. Стратегическа рамка на политиката за образование и обучение на всички равнища

4.4. Национална стратегическа рамка на политиката за социално приобщаване и намаляване на бедността

4.5. Национална стратегическа рамка на политиката за приобщаване на ромите

4.6. Стратегическа рамка на политиката за здравеопазване и дългосрочни грижи