Нови ВиК мрежи в Нова Загора и Сливен със средства по ОПОС 2014-2020 г.

Пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора се обновяват със средства по ОПОС 2014-2020 г. и в началото на 2023 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация. Това заявиха от ВиК -Сливен на пресконференция за представяне на резултатите по изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „ВиК - Сливен“ ООД. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 131 млн. лв. Основните му цели са свързани с подобряване на качеството на питейната вода и  намаляване на загубите във водопреносните мрежи.

Късният старт и получилото се известно забавяне по реализиране на дейностите ще бъдат компенсирани с активно строителство през летния сезон, за да може след броени месеци всички обекти да бъдат въведени в експлоатация, заявиха от ВиК Сливен.

В рамките на проекта се строят и модернизират множество обекти от водните цикли на Сливен и Нова Загора. През 2023 г. ще завърши реконструкцията на 4,5 км водопроводна мрежа в кв. „Речица“ в Сливен, включваща поставяне на сградни отклонения и изграждане на пожарни хидранти. Изпълнени са около 6 км канализация – битова и дъждовна. В Нова Загора реконструираният водопровод ще бъде общо 15 км, а подновената битова канализация – близо 5 км. Ще се направи ремонт на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите ВС „Червенаково“. Ще се реконструират помпени станции и ще се подменят 22 бр. помпени агрегати. На сградните водопроводни отклонения ще бъдат поставени 500 водомера.

Чрез проекта, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., ще се изгради устойчива и здравословна среда. Над 100 000 жители ще бъдат с достъп до подобрено водоснабдяване, а за над 125 000 еквивалент жители се осигурява по-качествено пречистване на отпадните води. Реализацията на проекта в Сливен и Нова Загора предотвратява и много от загубите на вода.