Искания за спиране срока за изпълнение на отделни дейности от проекти, финансирани от ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка със заявени искания за спиране срока за изпълнение на отделни дейности от проекти, финансирани от ОПОС, с настоящото Ви уведомяваме:

Съгласно условията за изпълнение, неразделна част от всеки един АДБФП/ЗБФП, е допустимо спиране срока за изпълнение на дейности при възникване на определени обстоятелства, при чието отпадане срока за изпълнение се възобновява,  респективно се удължава с периода на спирането, като за този период плащания по АДБФП/ЗБФП не се дължат.

При транслиране на срока за изпълнение на дейности, същото се отразява в ИСУН с промяна на крайната дата за приключване на проекта.

В съответствие с функционалните възможности на ИСУН отразяването на спиране и възобновяване срока за изпълнение на отделни дейности по проекта без да се промени крайната дата за изпълнение на целия проект не е възможно, което прави нецелесъобразно спирането на отделна дейност.

В тази връзка следва да имате предвид, че Управляващия орган на ОПОС е в невъзможност да отрази в ИСУН спиране и съответно възобновяване срока на изпълнение на отделна дейност, а на проекта като цяло. Следва при настъпване на обстоятелства, които възпрепятстват изпълението на определена дейност да се изиска от УО на ОПОС, спиране на всички дейности по АДБФП.

С уважение:

Екип на УО на ОПОС