Изграждат нови канализационни мрежи в Перник и Радомир за над 8 000 домакинства

Реконструкцията на ВиК мрежата започна

С церемония „първа копка“ започна реконструкция на близо 10 км разпределителна водопроводна мрежа и 6,7 км канализационна мрежа в гр. Радомир. Дейностите са по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В агломерацията на Радомир по проекта ще бъдат изградени също 2,2 км транзитен водопровод за ниска зона, помпени станции и тласкатели (без кв. „Върба“); както и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Батановци.

В рамките на проекта по ОПОС 2014-2020 г. се правят подобрения и във ВиК инфраструктурата на гр. Перник. Европейските средства се влагат в реконструкция и изграждане на 14 км водопроводи и близо 30 км канализационна мрежа, рехабилитация на ПСОВ Батановци и 1 бр. помпена станция, както и изграждане на 3 бр. нови водоеми.

В резултат от инвестициите загубите на вода във водоснабдителните мрежи на Перник и Радомир ще намалеят значително и ще се осигури непрекъснатост на водоподаването. Разширяването на канализационните мрежи в двете агломерации ще позволи присъединяване на нови 8 000 домакинства. След завършване на проекта през 2023 г. близо 18 000 души ще имат достъп до подобрено пречистване на води.

Стойността на проекта по ОПОС 2014-2020 г. е 100,8 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 75,5 млн. лв. Собственото финансиране от ВиК Перник възлиза на 25,3 млн. лв.