За замърсяване на подземните води следят пунктове, оборудвани по ОПОС 2014-2020 г.

Мултипараметрични сонди за мониторинг на подземните води ще бъдат монтирани в 20 пункта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Пунктовете ще бъдат рехабилитирани, а районите около тях ще бъдат облагородени. Дейностите са част от проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.“), изпълняван от ИАОС.

Началото на ремонтите бе поставено на каптаж „Купища“ в с. Самораново, община Дупница. Двайсетте пункта, които ще бъдат рехабилитирани и дооборудвани, са установени след преглед на съществуващата мрежа за оперативен мониторинг на Изпълнителната агенция за околна среда на териториите на 4-те басейнови дирекции.

Чрез изпълнение на проекта по ОПОС 2014-2020 г. ще се подобри анализирането и предоставяне на данни в реално време за физико-химичните показатели на подземните води. Автоматизираното взимане на проби ще осигури бърза проследимост на качеството на водите, ще позволи установяване на замърсявания. Ще могат да се откриват и аварии вследствие на природни бедствия и да се подават своевременни сигнали към ВиК дружествата в съответния район.