Старите матраци ще може да се рециклират вече и в България

Започва изпълнението на демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, финансиран със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“.

Една от целите му е да се намали обема на депонираните едрогабаритни отпадъци, тъй като за разлагането на 1 матрак са нужни около 600 години. Около 8 750 тона матраци (350 000 матрака) запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно. Само за 1 година българите генерират обеми от стари матраци с размерите на Народния театър.

Старите матраци са продукти, напълно годни за рециклиране, а част от тях са годни за повторна употреба. Съставните им части могат да бъдат градивни за вторичен продукт, като например изолационен строителен материал и др.

Демонстрационният проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци цели именно това - едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторното им използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват.

Инсталацията ще е с местонахождение в село Петърч. Ще обхване специфичните отпадъчни потоци от Столична община, както и от целия югозападен район за планиране София област, област Кюстендил, област Перник и област Благоевград", съобщи Мариела Начева, ръководител на проекта с бенефициент „Биоком“ ЕООД.

Важно условие за рециклирането на матраците е да не се оставят до контейнерите за битов отпадък, защото така се излагат на климатични условия, които пречат на последващата им преработка.

Желаещите да рециклират стария си матрак е най-добре или сами да го извозят до площадката за рециклиране, или да се свържат с доставчик на услугата по извозване на матраци.