Над 13 млн. лв. по ОП „Околна среда“ за защита на Понто-сарматските степи в България

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 13 430 000,00 лв. Конкретен бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна.

Целта на предоставяната подкрепа е да се осигури опазването на приоритетно местообитание „Понто–сарматски степи“, чрез закупуване имоти на физически и юридически лица в защитена зона „Комплекс Калиакра“. Процедурата е изцяло насочена към изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и ще допринесе и за изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз по дело C‑141/14 срещу България.

Планираните дейности в защитената зона ще допринесат за опазване на приоритетен тип природно местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ и възстановяването му като площ, структура и функции до постигане на благоприятно природозащитно състояние.

Застрашеното местообитание е разпространено по Черноморското крайбрежие на България и във вътрешността на Добруджа и заема ограничена площ от 7 712,58 ха и е дом на ценни видове растения като ирис, пролетен и волжски горицвет, теснолист божур. През годините то е било подложено на различни дълготрайни негативни антропогенни въздействия. Местообитанието е от изключителна важност за опазване на находища на множество редки, застрашени и защитени видове висши растения. Извършването на антропогенни дейности като разораване, залесяване, създаване на трайни насаждения и строителство създава опасност от увреждане и унищожаване на местообитание 62C0*. По тази причина, със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите са въведени забрани за извършване на посочените дейности в имоти, в които е разпространено природното местообитание.