ОПОС 2014-2020 г. в подкрепа на бежанците от Украйна

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ взе решение да бъдат подпомогнати бежанците от Украйна в България. На своето 17-то заседание, проведено на 28.07.2022 г., членовете на обществения мониторингов комитет гласуваха методология и критерии за оценка на проектно предложение по процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Дейностите по процедурата са свързани с осигуряване на нощувка, закуска и обяд за хората от Украйна. Необходимите средства са разчетени за 17 000 души и се обезпечават чрез пренасочване на 30,6 млн. лв. от Приоритетна ос „Отпадъци“ към Приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“.    

Възможността за това е осигурена с приемането на Регламент 562 от 2022 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти 1303/2013 и 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE). Чрез  измененията държавите-членки могат да финансират широк кръг от инвестиции в областта на политиката на сближаване и за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите  Борислав Сандов, който откри заседанието на Комитета за наблюдение, подчерта, че след началото на военната агресия от страна на Руската федерация към Украйна, Европа предприема редица промени - правни, институционални и програмни, за да се справи с предизвикателството от значителния приток на хора. „Времето  предизвиква хората да бъдат обществено ангажирани повече от всякога. Промените и мерките са неизбежни, защото след 24 февруари светът вече не е същият“, посочи министър Сандов. 

Комитетът за наблюдение съгласува и предложеното от Управляващия орган изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г., в която е определен и периодът за обявяване на процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (CARE)“– трето тримесечие на 2022 г.