Започнаха основните дейности за подобряване на качеството на местообитания в ПР „Сребърна“

Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ позволи да  стартира на изпълнението на основните дейности по проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Целта на проекта е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на влажна зона "Сребърна", попадаща в мрежата Натура 2000 с бюджет от над 8,5 млн.лв.

Изграждането на западния канал с преливник и пускането му в експлоатация  ще осигури подобрена връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

Доизграждат се и 2 понтона в гнездилището на къдроглавия пеликан, които ще бъдат поставени във водните площи в съседство с гнездилището. По наблюдение на експертите през настоящата година птиците са използвали платформите, поставени в края на миналата година. 

В края на лятото ще започнат и работите по отстраняване на тръстика и наноси, за чието изпълнение вече е избран изпълнител.

С реализирането на дейностите по проекта се цели да бъдат изпълнени мерки за подобряване на природозащитния статус на местообитанията на 11 вида птици, включително заложените в Плановете за действие за Къдроглавия пеликан, Големия воден бик, Малкия корморан и др.

Бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.