Безопасна и чиста питейна вода чрез ОПОС 2014-2020 г.

20 пункта във вододайни зони на територията на цялата страна бяха модернизирини и рехабилитирани по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и реализиран от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Основната му цел е до хората да достига безопасна и чиста вода за пиене.

Проектът приключи с официална церемония при каптаж „Купища“ в с. Самораново, община Дупница, който е един от подобрените пунктове. Във всички е доставено оборудване: параметрични сонди за вземане на проби, фотоволтаични системи за автономно захранване на сондите и контролери за запис на данните. Следят се седем физико-химични показателя на водата, като събраната информация се предава по интернет до сървър, разположен в ИАОС. Базата данни със събраните показатели е видима за експертите от институциите, задължени да наблюдават състоянието на водата за пиене – ВиК дружествата и Басейновите дирекции. Това позволява бърза проследимост на качеството на водите и своевременно установяване на замърсявания.

Постоянният мониторинг от страна на ИАОС не отменя периодичното вземане на проби, което се извършва ръчно от експерти от Басейновите дирекции. За улеснение на достъпа до сондажите в 20-те пункта са извършени и строително-монтажни работи: подобрени са конструкциите, чакълирани са пътеките,  укрепени са оградите на вододайните зони.

Изграждането и оборудването на пунктовете е част от дейностите, изпълнени по проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Общата му стойност е 14,9 млн. лв.