Враца и Мездра ще използват ефективно зелените отпадъци

По проект на ОПОС 2014-2020 г. е изградена и оборудвана компостираща инсталация

До 8 000 тона зелени и биоразградими отпадъци на година, събрани на териториите на общините Враца и Мездра, ще се обработват в компостираща инсталация по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). Хората от двете общини ще могат да изхвърлят клони, остатъци от окосена трева, плевели, дървени стърготини, листа и др. в близо 600 контейнера, закупени по проекта. С четири нови сметосъбиращи машини зелените отпадъци ще се извозват до действащото регионално депо за битови отпадъци във Враца, където е разположена компостиращата инсталация. Като краен продукт инсталацията ще произвежда компост или ситова фракция. Компостът ще се оползотворява за ландшафтни дейности и озеленяване, ще намира приложение в рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени. С фракцията ще се запръстява действащата клетка на депото.

С церемония на 29.09.2022 г., в присъствието на официални лица, новоизградената инсталация беше открита. Дейността на новото съоръжение ще гарантира намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. С реализирания проект по ОПОС 2014-2020 г. се въвеждат устойчиви механизми за опазване на околната среда, а разделното събиране на зелените и биоразградими отпадъци следва да повиши екологичното мислене на хората.