ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. (УО на ПОС 2021 - 2027 г.) в Министерство на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021- 2027 г.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации, специализирани в сектор „води“;
  • Организации, специализирани в сектор „кръгова икономика“;
  • Организации, специализирани в сектор „биологично разнообразие“;
  • Организации, специализирани в сектор „изменение на климата и рискове от природни бедствия“;
  • Организации, специализирани в сектор „чистота на атмосферния въздух“.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67, Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите и/или на електронен адрес ope@moew.government.bg.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване са публикувани тук.