ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия.

Бюджетът на програмата е 3 565 881 509 лв. и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Програмата е основен инструмент за подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда.

Основните цели са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото  биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета:

Приоритет 1 „Води“ с бюджет от 1 399,23 млн. лв. подкрепя инфраструктурни мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и  дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване.

Приоритет 2 „Отпадъци“ с бюджет от 611,49 млн. лв. инвестира в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи/центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка.

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ с  бюджет от 259,09 млн. лв. финансира дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване/възстановяване на екосистемите извън Натура 2000.

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441,31 млн. лв. е насочен към мерки за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на наземен капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Приоритет 5 „Въздух“ с бюджет 773,47 млн. лв. ще инвестира в подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, увеличаване на зелените площи в градска среда и въвеждане на зони за ниски емисии от транспорт.

С пълния текст на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. може да се запознаете ТУК.