Експертна преценка относно съвместимостта на типовете мерки, които ще бъдат финансирани по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ на екологичните цели, по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852