Туристически маршрути и екопътеки в Национален парк „Пирин“ са подновени по ОПОС 2014-2020 г.

Обновен е подходът към Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България

Горски пътища, туристически маршрути и екопътеки в Национален парк „Пирин“ са подновени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Ремонтирани са 15 км от пътната мрежа, осигуряващи достъпа до местностите „Маклища“ и „Чучурето“ в парков участък „Вихрен” и местностите „Дългата поляна”, „Арнауд дере” и „Юручки гробе” в парков участък „Каменица”. Изградени са земни окопи и водостоци, които да отвеждат и събират повърхностните и подпочвените води. Пътното платно е подравнено и насипано с трошенокаменна фракция. Затворени са алтернативни пътища, образували се през годините поради лошото състояние на основните преходи. Поставени са информационни табели, насочващи посетителите към основната пътна мрежа.

Ремонтирани са 7 дървени моста в парков участък "Каменица" на Арнаут дере, като са изградени нови устои от каменна зидария и са подменени дървените конструкции.

По ерозирали участъци с подпочвена вода в туристическите маршрути са поставени дървени скари. За безопасния достъп на туристите, посещаващи територията на парка, са монтирани дървени пешеходни мостчета за преминаване над поточета и реки, а по дължината на пътеките са поставени дървени маркировъчни колове и указателни табели. Обновен е и подходът към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура.

Затворени са дублиращи пътеки, за да не се допусне увреждане на ценни природни местообитания - смърчови гори, гори от бяла и черна мура, тревни съобщества и др. 

Официалната церемония за приключване на рехабилитационните дейности беше днес, 12.01.2023 г.