УО на ОПОС ще извърши повторна проверка за законосъобразност на обществени поръчки за избор на изпълнител във връзка с резултатите от осми системен одит на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Във връзка с доклад от осми системен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) на декларираните и сертифицирани разходи през осма счетоводна година (1.07.2021 г. - 30.06.2022 г.), с писмо с изх. 04-15-3/7.02.2023 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да представи План за действие, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата и за девета счетоводна година няма да превиши прага на същественост. От УО на ОПОС се изисква да извърши повторни проверки за законосъобразност по сключени договори на стойност над 5 млн. лв. без ДДС,  с обект: строителство/инженеринг, по които има верифицирани разходи  в периода 1.07.2022 г.-30.06.2023 г.

Съобразно указанията на ИА ОСЕС УО на ОПОС е разработил контролен лист, в обхвата на който са включени  най-често установяваните нередности, констатирани в системния одит през осма счетоводна година, свързани с изпълнител, който не отговаря на изискванията на възложителя и/или неоснователно отстранен участник/участници в процедурата.

УО на ОПОС ще уведоми Одитния орган за резултатите от повторните проверки непосредствено след тяхното приключване.