УО на ПОС обявява процедури чрез директно предоставяне BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ и BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2) по програма „Околна среда“ 2021-2027г .

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) обявява за кандидатстване процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ и BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“ (2)  по Приоритет 5 „Въздух“ на програмата.

Целта на процедурите е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

В обхвата на интервенцията са общините с нарушено качество на въздуха, като основен приоритет са тези, които попадат в обхвата на Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 и неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО и регистрирани превишения на среднодневните норми и/или средногодишната концентрация на ФПЧ10, отчетени в периода 2017-2021 г.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво е ключова, предвид високата ефективност и очаквания най-бърз пряк резултат по отношение редуциране на емисиите ФПЧ (причина за преждевеременна смърт на над 12 хил. български граждани през 2018 г., Доклад за КАВ в Европа от 2020 г. на Европейската агенция за околна среда. Алтернативното отопление изключва изкопаемите горива.

По процедурата са допустими дейности, свързани с демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво; доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/системи за отопление; доставка и монтаж на фотоволтаични системи за собствено потребление (допустими само за домакинства, които получават помощи за отопление през отоплителния сезон, при условие че избраната отоплителна алтернатива е термопомпа „Въздух-въздух“, притежаващи самостоятелен жилищен обект (еднофамилна къща); изграждане на сградна инсталация в сграда или в жилищен имот; провеждане на комуникационни кампании на местно ниво за популяризиране възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и въглища с екологични алтернативи; техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по „За по-чист въздух!“ е 484 177 450,00 лв. (финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет). Допустими кандидати са общините: Асеновград, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Хасково и Шумен.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по „За по-чист въздух!“ (2) е 126 700 324,42 лв. лв. (финансиране от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет). Допустими кандидати са общините: Благоевград, Перник и Столична.  

Пълният пакет насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване и не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се публикуват на интернет страницата на УО в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретните бенефициенти по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по процедура BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ е 21.10.2023 г., 23:59 часа, чрез ИСУН 2020.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по процедура BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух!“(2) е 24.10.2023 г., 23:59 часа, чрез ИСУН 2020.

Проектните предложения се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).