Приключи реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Сливен

Проектът се финансира от ОПОС 2014-2020 г.

С официална церемония беше отбелязанo приключване на строителните дейности, свързани с реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Сливен. Дейността е част от мащабния проект за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации, попадащи в обхвата на обособената територия  на ВиК-Сливен ООД.

Изградена е сграда за обработка на утайки, изградени и рехабилитирани са площадкови пътища и комуникации към съоръженията, реконструиран е довеждащ път до пречиствателната станция с дължина 800 м. Към момента тече процедура по въвеждане на ПСОВ Сливен в експлоатация.

В обхвата на проекта, освен пълната реконструкция на пречиствателните станции на Сливен и Нова Загора, са предвидени и изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в двете агломерации.

От датата на стартиране на строително-монтажните работи в гр. Сливен, включително и кв. Речица, и в гр. Нова Загора, вече изградени и рехабилитирани са 17 км канализационна и 33 км водопроводна мрежа. В Нова Загора планираните строително-монтажни работи по водопроводната и канализационната линейна инфраструктура са в етап на завършване. Очаква се дейностите по реконструкцията и на пречиствателната станция в града да приключат до края на юли 2023 г.

Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“, стартира в края на 2020 г., и е поредната инвестиция в устойчиво бъдеще и по-добри условия на живот за гражданите.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общата му стойност е над 131 млн. лв.