Проведе се Трето заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г.

Комитетът за наблюдение одобри Годишния доклад за изпълнение за 2022 г. на ОПОС 2014-2020 г. и предложение за изменение на Програмата

На проведеното Трето заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. Ръководителят на Управляващия орган Галина Симеонова представи Годишния доклад за 2022 г. за изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и запозна членовете на Комитета с финансовия и физически напредък по програмата. В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” към 2022 г. са сключени 381 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на средствата над 3,73 млрд. лв., което представлява 111% от бюджета на програмата. Изплатените към бенефициентите средства за отчетния период са над 2,13 млрд. лв.

Комитетът за наблюдение (КН) одобри и предложение на УО за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС), както и методики и критерии за оценка по процедури, планирани за 2023 г. в приоритети “Води”, “Отпадъци” на същата програма, и такива в приоритети “Въздух” и „Техническа помощ“ в рамките на ПОС 2021-2027 г.

Във връзка с наближаващия краен срок на програмен период 2014-2020 г. (31.12.2023 г.), още през 2022 г. Управляващият орган (УО) на ОПОС въведе по-засилено наблюдение на изпълнението на проектите – редовно представяне на планове за действие относно физическия и финансов напредък, чести анализи на финансовия риск при приключването на програмата и засилена комуникация. Ръководителят на УО Галина Симеонова запозна членовете на КН на ОПОС с двете основни идентифицирани мерки за адресиране на рисковете в етапа на приключване на програмата: рекултивация на депа за битови отпадъци и изграждане/рехабилитация/реконструкция на ВиК инфраструктура. Мерките са допустими по ОПОС 2014-2020 г. и има възможност да бъдат реализирани до края на 2023 г. С този подход може да се намали риска от загуба на част от освободения ресурс по Програмата в размер на 126,5 млн. лв. Предвид опита от двата програмни периода по отношение необходимото време за извършване на строителни дейности на терен, Управляващият орган планира чрез реализацията на новите две мерки да подпомогне инвестиции в обекти с приключили наземни работи, с такива на финален етап на реализация и с предстоящо завършване на строителството до края на 2023 г.

Ръководителят на УО Галина Симеонова обясни, че на база резултатът от направеното проучване, горепосочените инвестиции в секторите „отпадъци“ и „ВиК инфраструктура“ се реализират от общините с финансова подкрепа на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Тя допълни, че ПУДООС има както опита, така и необходимия капацитет за управление на проекти за финансиране на дейности по рекултивация на общински депа и изграждане на ВиК системи и пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.

Предвид високото ниво на подготовка и готовност в изпълнението на общински проекти за отпадъци и за ВиК инфраструктура, ПУДООС е идентифицирано като бенефициент по приоритетите „Води” и „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. В тази връзка членовете на Комитета за наблюдение одобриха методики и критерии за оценка по две процедури, които ще бъдат обявени през 2023 г. с общ бюджет до 159,7 млн. лв. Инвестицията в размер до  97,7 млн. лв. ще бъде насочена към възстановяване на средства разплатени от страна на ПУДООС за изграждане на ВиК инфраструктура, като очакваните резултати са свързани с увеличаване броя на населението, за което е осигурено събиране и пречистване на отпадъчни води, подобрено водоснабдяване, както и с подобряване състоянието на водните тела. Втората процедура е с бюджет до 62 млн. лв. и ще подкрепи мерки за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез възстановяване на средства разплатени от страна на ПУДООС за изпълнение на проекти за рекултивация на депа, включени в решението на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Членовете на КН одобриха също така и методика и критерии за оценка по процедура “Национални стратегически документи в сектор “Въздух” с бенефициент Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ. Дейностите са насочени към актуализиране на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. Основната цел е постепенно  постигане  на  нива  на  качество на атмосферния въздух,  които  не  водят  до значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и за околната среда.