Допълнителни разяснения на УО на ОПОС във връзка с прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП

Допълнителни разяснения на УО на ОПОС във връзка с прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП, първоначално публикувани на 05.10.2022 г. и приложениятa към тях, представляващи Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП (Указанията за индексация), Управляващият орган на ОП „Околна среда“ дава следните допълнителни разяснения, които вече са предоставени в отговор на отправени питания от страна на на Камарата на строителите в България:

  1. С цел постигане на еднотипност, еднозначност и прозрачност при прилагане на Указанията за индексация при различни типове договори с избрани изпълнители за извършване на строително-монтажни работи, за определяне на датата/периода на приемане на дейностите по СМР при договори за строителство, когато СМР обхващат повече от едно тримесечие, следва да се ползва действащата в Р България законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща условията и реда за документиране приемането на завършените видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите. Условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, са определени с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставените съгласно изискванията на Наредбата актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите, съгласно чл. 1, ал. 4 на наредбата.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

В тази връзка, за удостоверяване на изпълнението и приемането на работите по договорите за строителство, водещи са именно съставяните по реда на Наредба № 3/2003 г. актове и протоколи, на която база следва да се извършва и разделянето на изпълнените и приети работи за конкретен времеви период.

Периодът на изпълнение и приемане на завършени в предходни периоди строително-монтажни работи, за които не е било необходимо (задължително) и респективно не са съставени текущи актове (обр. 12) по Наредба № 3/2003 г., а именно за минимален брой СМР, може да бъде удостоверен с нарочно съставен за целта Констативен протокол, съдържащ като минимум данни/информация за вида, количествата, качеството и датата на изпълнение/приемане на работите (съобразено с реквизитите на акта обр.12), подписан от участвалите при изпълнението и приемането на съответните работи участници в строителството – Възложител, Строител, Проектант, Строителен надзор.

  1. Във връзка с възможността за индексиране на „Задържаните суми“ по договорите за обществени поръчки за строителство/инженеринг, УО на ОПОС информира, че същите могат да подлежат на индексация едва след тяхното заплащане от страна на възложителя, с оглед спазване на чл. 58, ал. 1 от ЗУСЕСИФ (ново наименование ЗУСЕФСУ) и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г., включително и доколкото, за да са допустим разход по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕФСУ, следва „… разходите да са ИЗВЪРШЕНИ законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство“. УО на ОПОС счита, че задържаните суми по договори за строителство/инженеринг, биха могли да бъдат индексирани, при условие че същите са задържани от Акт/Протокол, който подлежи на индексиране и при същите условия, при които Актът/Протоколът, е индексиран. Не на последно място, за да подлежат на индексация, задържаните суми трябва да представляват разходи за реално изпълнени и приети СМР.
  1. По отношение на сумите за непредвидени разходи, които подлежат на индексиране, УО на ОПОС прави следното уточнение: Индексацията, по смисъла на Указанията за индексация на УО на ОПОС до 15%, ще е на ниво стойност на сключен договор за СМР, която стойност включва и непредвидени разходи. Взима се предвид фактът, че непредвидените разходи за строителни и монтажни работи, са свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за реализиране на инвестиционния проект и за въвеждането му в експлоатация. Във връзка с това, съгласно параграф 1, т. 2 от Допълнителни разпоредби на ПМС № 189/28.07.2016 г., при преценка за приложимост на Методиката, трябва да се съблюдава начинът на остойностяване на непредвидените разходи, по оферирани единични цени/ако такива са налични в офертата на изпълнителя/ или по актуални цени към периода на възникване на непредвидените СМР.

Страните по договорите могат да спазват принципите на „свободното договаряне“ съгласно изискванията на ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, залагайки условия, които са приети от договарящите се страни и не противоречат на закона. Изменението на договора е правна възможност за страните, и е едно от възможните решения във всеки случай, за което е необходимо тяхното съгласие. Преценката дали са налице изискуемите от закона предпоставки винаги се извършва от възложителя за всеки отделен договор и съобразно относимите фактически обстоятелства. Възложителят носи пред УО на ОПОС отговорността за законосъобразното възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

  1. Съгласно публикуваните на 27.10.2022 г. на страницата на ОПОС Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика, по отношение на отчитането и верификацията на разходите по договори за СМР, направени във връзка с приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика, е указано, че към съответния пакет отчетни документи (ПОД) следва да се представят и „Доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация“.

За удостоверяване стойността/цената на необходимите за влагане в строежа основни стоки и материали, към датата на подаване на офертата, освен ценовото предложение на изпълнителя, е възможно да възникне необходимост да се представят актуални оферти от доставчици, фактури за закупени стоки и материали, договори и други документи с еквивалентна на тях доказателствена стойност, които са послужили на изпълнителя като база за калкулиране на ценовото му предложение в съответната процедура/възлагане по смисъла на ЗОП.

За удостоверяване стойността/цената на необходимите за влагане в строежа стоки и материали, към периода на влагането им, следва да се представят договори, фактури и/или актуални оферти от доставчици за закупените основни стоки и материали и други с еквивалентна на тях доказателствена стойност, вкл. с цел спазване на принципа за поддържане на адекватна одитна следа относно обстоятелствата, предизвикали необходимостта от индексация на договорите за строителство.

Възприетите от УО на ОПОС разбирания за прилагане на формулата по чл. 4 от Методиката, касаеща определяне размера на изменението на цената, са съобразени с обстоятелството, че визираните в хипотезата на чл. 117а, ал. 1 ЗОП договори имат предмет, всеки един от които се отличава със свои специфики. В тази връзка, налице е многообразие от облигационоправни казуси, което прави обективно невъзможно изчерпателното изброяване на доказателствата за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация. Обръщаме внимание, че законодателят не е посочил изрично доказателствата и доказателствените средства в случаите на прилагане на чл. 117а ЗОП, за разлика от други норми в същия закон, където изброяването е изчерпателно.

Прилагането на възможностите, дадени от приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика следва да става не само при наличието на ноторни известни социални, здравни или икономически фактори, като напр. COVID-19 пандемия, повишен размер на инфлация и т.н. за определен период от време, в които са изпълнявани определени СМР, а и при наличие на ясни доказателства от страна на изпълнителите на съответните СМР на терен, как същите ноторно известни фактори са повлияли негативно при изпълнението на възложения конкретен строителен обект, за който се претендира индексация на подписания договор по смисъла на ЗОП.