Изменение на Индикативна годишна работна програма на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за 2023 г. – септември

Управляващият орган на ОПОС публикува изменение на Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г., съгласувано от Комитета за наблюдение на програмата чрез писмена процедура за вземане на решение, проведена в периода 18 август – 11 септември 2023 г. Изменението е свързано с осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез Инструмента „Подкрепа за достъпна енергия“ – SAFE.