УО на ПОС обявява процедура „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.001 „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания (съгл. Приложение № 3 към условията за кандидатстване), чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД).

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 4 709 638,64 лв. (четири милиона седемстотин и девет хиляди шестстотин тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), от които:

- за региона в преход (ЮЗРП) – до 36 613,14 лв. (тридесет и шест хиляди шестстотин и тринадесет лева и четиринадесет стотинки). За ЮЗРП е приложима само мярка 54 от НРПД.

- за по-слабо развитите региони (ЮЦРП, ЮИРП, СИРП, СЦРП, СЗРП) – до 4 673 025,50 лв. лв. (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди и двадесет и пет лева и петдесет стотинки).

Пълният комплект документи е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН) – https://eumis2020.government.bg, като информация е качена и в секция „Оперативна програма „Околна среда“ на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕСwww.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 20.03.2024 г.

Кандидатите, в т.ч. и партньорите по процедурата, могат да искат разяснения по частта „Условия за кандидатстване“, в срок до три седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения, като изпращат въпроси чрез системата ИСУН 2020, модул Е-кандидатстване, секция „Отворени процедури“/„Разяснения към процедурата“ или по електронна поща на адрес: programming@mоew.government.bg.