Започват строителните дейности на обект „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“

С официална церемония за полагане на символичната първа копка и пресконференция днес беше даден стартът за изграждане на обект „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“.

Дейностите предвиждат удълбаване на отделни участъци в Защитена местност (ЗМ) „Пода“ за обособяване на басейни с различна дълбочина и създаване на нови типове природни местообитания, както и изграждане на система за контрол на водното ниво в ЗМ „Пода“ чрез шлюзове, саваци и дренажни канали. Те са част от проект: „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”.  Проектът е финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) и се изпълнява от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Защитена местност „Пода“ се характеризира с уникална природна територия, съхраняваща в себе си огромно биоразнообразие – стотици видове растения, птици, риби, земноводни, влечуги и бозайници. „Пода“ в една от най-богатите в орнитологично отношение местности в цяла Европа. Единствено тук гнездят речните рибарки и големите корморани, част от общо 46 гнездящи видове. Оттук прелитат и цялата популацията на розовия пеликан, която се състои от над 40 000 екземпляра и хиляди видове хищни, водоплаващи и пойни птици.

С успешното изпълнение на дейностите ще се осигури проводимост на Комлушки канал през ЗМ „Пода“ и оводняване със солена вода за възстановяване на местообитанието на вида Европейска солянка (SALICORNIA EUROPAEA), ще се възстанови системата за контрол и управление на водното ниво в централната зона на ЗМ „Пода“, ще се възстанови и компрометирана съществуваща дига, която ограничава сладководни басейни в ЗМ „Пода“ от Черно море.

Обща стойност на целия проект е над 8,4 млн. лв., изцяло осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.