Процедура № BG16M1OP002-8.001 „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“ по ПО 8 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE"

Целта на процедурата е да бъде осигурен оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските малки и средни предприятия (МСП), особено засегнати от увеличението на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна, като ще бъдат възстановявани средства, използвани от държавата през 2022 г. за осигуряване на компенсации на МСП, които са били особено засегнати от увеличения на цените на електрическа енергия и отговарят на условията по т. 2.4, пар. 72 (д) от Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Директен бенефициент по процедурата е Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Пълният комплект документи е публикуван тук.