Утвърден е Планът за опазване на леопардовия смок

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Утвърден е Планът за действие за опазване на леопардовия смок. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Леопардовият смок (Zamenis situla) е неотровна змия със средни размери и атрактивна окраска. Името на вида произлиза от оцветяването на петнистата форма, която е и по-често срещана в България. Леопардовият смок обитава обрасли с треви и храсти сухи и топли скалисти местности. През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни или храсти. Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на птици и други.

Zamenis situla е вид с висок природозащитен статут, както в международен, така и в национален мащаб. На международно ниво леопардовият смок е в червения списък на Международния съюз за защита на природата, както и в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания. На национално ниво видът е включен в Червената книга на България - категория „Застрашен“ и е защитен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Някои от основните заплахи за леопардовия смок са пътища, пожари, сечи, строежи, разораване на пасища, бракониерство и др.

Планът за действие има за основна цел подобряване на природозащитното състояние на леопардовия смок в България. Документът разглежда подробно влиянията и основните заплахи за застрашения вид, предприетите мерки за неговото опазване, както и необходимите природозащитни действия, които са планирани за 10-годишния период на изпълнението на Плана за действие.

Утвърденият от Министъра на околната среда и водите План за действие за опазване на леопардовия смок може да видите на интернат страницата на МОСВ в раздел Влечуги (REPTILIA) тук.

Снимков материал: Сдружение ОПИМОС