Кърджали стартира изпълнението на проект за рекултивация на депото за неопасни отпадъци

Регионално депо за неопасни отпадъци обхваща общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград

Стартираха дейностите по рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РЦУО) за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград. Проектът е на стойност над 1,5 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на над 1,18 млн. лв.

Изпълнението на проекта ще посрещне нуждите на жителите на региона да обитават сигурна, устойчива и чиста жизнена среда. Клетка 1 на РЦУО е с преустановена експлоатация и при липса на рекултивация съществува риск от замърсяване на елементите на околната среда от инфилтратите и депонираните отпадъци.

Проектът предвижда извършването на строително-монтажни работи по техническа рекултивация на клетка 1 на РЦУО-Кърджали, както и последващата ѝ биологична рекултивация. Това ще спомогне за намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и за предотвратяване на рисковете за здравето на хората в осемте общини. Ползите от рекултивацията са свързани и с подобряване защитата и опазването на биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани 1,49 хектара земя, която ще се използва за зелена площ.