Стартират първите седем проекта за развитие на зоологическите градини в страната

Зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени ще бъдат подпомогнати със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) ще подпомогне развитието на зоопарковете в България със средства по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Стартират първите седем проекта за развитие на зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени.

Проектите предвиждат изготвяне на необходимите планови документи за функционирането и развитието на съответните зоологически градини.

Заложените дейности включват разработването на планове за развитие на зоологическите градини, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания. Ще бъдат изготвени планове за колекция с включен план за размножаване и за консервационни дейности. В дейностите е заложено изработването на технически задания за инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности, с които в последствие да се реконструират зоопарковете.

Наличието на плановите документи е предпоставка за изпълнение на бъдещи инфраструктурни проекти, с които да се създаде възможност зоологическите градини да отговарят на изискванията на Европейската и национална нормативна уредба. С развитието на инфраструктурата в посочените зоопаркове ще се създадат условия за подобряване на средата за обитание на отглежданите видове и за изпълнение на мерки по консервация с приоритет застрашени и защитени местни видове.

Стойността на предоставената от ПОС безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите е както следва:

Техническа помощ за инвестиции в Зоологическа градина „Зоопарк „Кайлъка-Плевен - 196 992 лв.

Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Разград - 199 983 лв.

Техническа помощ за инвестиции в зоологическата градина в Благоевград - 199 044 лв.

Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Пазарджик - 199 992 лв.

Техническа помощ за рехабилитация и модернизация на Зоопарк Стара Загора - 226 999 лв.

Техническа помощ за инвестиции в зоопарк „Гергана“, Община Кнежа - 199 000 лв.

Техническа помощ за инвестиции в Зоокът Павликени - 199 254 лв.