Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. подкрепя създаването на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.006 „Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух“, по приоритет 5 на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване на експертния капацитет на бенефициентите по Приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г., както и на органите, ангажирани с разработването и/или прилагането на политики и/или мерки, свързани с качеството на въздуха, включително контрола върху тяхното прилагане, на национално, регионално и местно ниво.

България е осъдена с Решение на Съда от 5 април 2017 г., Комисия/ България (C-488/15, EU:C:2017:267) за неспазване на изискванията на Директивата 2008/50/ЕС по отношение на регистрирани превишения на среднодневните норми и/или средногодишната концентрация на ФПЧ10. 

В контекста на осъдителното решение е от ключово значение повишаване на експертния капацитет на служителите на отговорните компетентни институции съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух, подобряването на комуникацията между заинтересованите страни, обмяната на опит, проучването и разпространението на добри практики, както и повишаване на информираността и ангажираността на гражданите по отношение на КАВ.

По процедура „Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух“ конкретен бенефициенти е Асоциацията на еколозите от общините в България. Бюджетът на процедурата, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, е 3 000 000,00 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 4 години.

Насоките за кандидатстване са публикуван в ИСУН на следния линк https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/02f83b6c-d5d6-41af-ae4e-16fe588edad4