Проведе се Шесто заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури по приоритети „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата“

Управляващият орган (УО) на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Шесто заседание на Комитета за наблюдение (КН). В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани за 2024 г., в приоритети „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата“ на обща стойност близо 115 млн. лв.

Комитетът одобри методика и критерии за оценка по процедура „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“. В резултат от финансирането ще се надградят инвестициите чрез ОПОС 2014-2020 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ), като се осигури необходимата апаратура за осъществяване задълженията на структурите към МЗ по отношение на водата, предназначена за консумация от човека. Процедурата е с бюджет 10 млн. лв. със срок на изпълнение на проектa - 36 месеца.

В сектор „Отпадъци“ бяха одобрени методики и критерии по процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“. Целта на инвестициите е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве. Общият бюджет по процедурата е над 59,7 млн. лв., от които малко над 2 млн. лв. за рекултивация на регионални депа на общини от Югозападния регион за планиране. Близо 57,7 млн. лв. са за рекултивация на регионални депа на общини от Северозападния, Северния Централен, Североизточния, Югоизточния и Южния Централен региони за планиране.

Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методики и критерии по процедура „Доизграждане на Националната система за управление на водите в реално време за 12 основни реки“ по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“. Близо 19,6 млн. лв. ще бъдат насочени към осигуряване на функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в Република България. Системата ще обхваща поречията на дванадесет основни реки  - Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда, Места, Струма. Бенефициент по процедурата е Дирекция „Управление на водите“ при Министерство на околната среда и водите

В рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ до края на 2024 г. ще бъдат обявени пет процедури. „Изпълнение на мярка 68 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“ е насочена към дейности за подобряване природозащитното състояние на видове влечуги. Бюджетът на процедурата е 3 168 444,60 лв. с допустим бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Членовете на КН одобриха методика и критерии за оценка и на процедура „Изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“. Целта е подобряване на природозащитното състояние на видовете птици Черен лешояд, Белоглав лешояд, Кръстат орел и Египетски лешояд, чрез извършване на подхранвания в общо 15 съществуващи площадки в защитените зони. Предвиденият бюджет е 5 134 053,75 лв., от които 1 026 810,75 лв. са за Региона в преход – Югозападен. Допустими бенефициенти са структури на МОСВ и Министерството на земеделието и храните, общини, областни администрации, неправителствени организации, както и физически и юридически лица, собственици на площадки за подхранване или такива, които разполагат със съгласие на собственика за извършване на дейностите по проекта.

Комитетът за наблюдение одобри методика и критерии за оценка на процедура „Изпълнение на мярка 74 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“. Инвестициите от 1,45 млн. лв. целят подобрение на природозащитното състояние на вида 1354 Кафява мечка чрез намаляване на конфликта човек-кафява мечка и намаляване на щетите, причинени от вида. Бенефициент ще бъде Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ.

В сектор „Биоразнообразие“ членовете на КН одобриха още методика и критерии за оценка на процедура „Разработване/актуализиране на планове за управление на защитени територии“. Общият бюджет е 14 млн. лв., насочен към разработване и актуализиране на Планове за управление на защитени територии в съответствие с трите основни ангажимента за опазване на природата от Стратегията на ЕС: защита на най-малко 30% от сухоземната и на 30% от морските територии, строга защита на най-малко 10% от горите, и ефективно управление на всички територии, обект на защита. Допустими бенефициенти са дирекции на природни паркове, регионални инспекции по околна среда и водите, областни управи, общини и юридически лица с нестопанска цел.

Одобрени бяха методика и критерии за оценка на процедура „Мониторинг на популацията на вида кафява мечка“. Целта е допълване и надграждане на мониторинга на популацията на кафява мечка на територията на България. Общият бюджет на инвестицията е 1,6 млн. лв. с допустим бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда.

По време на Комитета беше представена информация за изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Членовете на Комитета за наблюдение одобриха и Проект на изменение на Индикативна годишна работна програма на ПОС 2021–2027 г. за 2024 г.